شهرکی
✅ ثبت سفارش
⬜ پرداخت
⬜ در صف تولید
⬜ ارسال به خریدار

  شماره سفارش: 2700

  ارسال به: کرج

امین دانشفر
✅ ثبت سفارش
✅ پرداخت
✅ در صف تولید
✅ ارسال انجام شد

  شماره سفارش: 2605

  ارسال به: ارومیه

فاطمه کیهانی
✅ ثبت سفارش
⬜ پرداخت
⬜ در صف تولید
⬜ ارسال به خریدار

  شماره سفارش: 2604

  ارسال به: کرج

حسین بدایعی
✅ ثبت سفارش
✅ پرداخت
✅ در صف تولید
✅ ارسال انجام شد

  شماره سفارش: 2550

  ارسال به: تهران

تلما مرادخانی
✅ ثبت سفارش
✅ پرداخت
✅ در صف تولید
✅ ارسال انجام شد

  شماره سفارش: 2503

  ارسال به: تهران

علیپور
✅ ثبت سفارش
⬜ پرداخت
⬜ در صف تولید
⬜ ارسال به خریدار

  شماره سفارش: 2502

  ارسال به: تهران